Sandlander Hungary | 2376 Hernád, Köztársaság út 98. | +36 29 574 760 | info@sandlander.com | sandlander.com
Tökéletesség a szenvedélyünk

Az Etikai és Viselkedési Kódex minden munkavállaló, számára hozzáférhető. A benne foglaltak megismerése a társaság minden alkalmazottja számára kötelező.”


1. A KÓDEX SZÜKSÉGESSÉGE

A társaság szervezeti- és gazdasági átalakulása a folyamatokkal párhuzamosan egy új vállalati kultúra meghonosításának igényét is felvetette.

A társaság vezetése megfogalmazta a cég vezérelveit és hitvallását. Ezek a munkavállalóktól elvárt etikai és magatartási normák alapjául szolgálnak. Az etikai és viselkedési normák két körben jelentkeznek. Az egyik a külső kör: a legfontosabb külső célcsoportok alkotják, így mindenekelőtt az ügyfelek (jelenlegi és potenciális ügyfeleink), a döntéshozók és véleményformálók.

A másik kört saját munkavállalóink, mi magunk alkotjuk. Bevételeink jelentős része már ma is a kereskedelmi tevékenységünkből származik, és a jövő tekintetében még inkább szükséges a szolgáltatói szemlélet megvalósítása. Munkavállalóinknak egyértelműen tudniuk kell, milyen elvárásokat támaszt velük szemben a társaság, mert csak így tudnak azoknak megfelelni.

Az általános részt követően a kódexben a "frontvonalba" tartozó valamennyi munkakört szerepeltetjük. Célunk, hogy az egyes munkatársak ne csak a velük, hanem a többi érintettel szemben támasztott követelményeket is ismerjék. A kódexben erkölcsi elvárások és általános viselkedési normák szerepelnek, az ágazatokra jellemzőeket a helyi oktatások keretében kell megismerni. Azt reméljük, hogy a viselkedési kódexben foglalt kultúra elterjedése egyfelől hozzájárul majd társaságunk jobb megítéléséhez, másfelől a jobb munkahelyi közérzet megteremtéséhez és tartóssá válásához.


2. AZ ETIKAI ÉS VISELKEDÉSI KÓDEX CÉLJA ÉS HATÁLYA

2.1. Az Etikai és Viselkedési Kódex nem törvények és rendeletek helyi végrehajtási utasítása, hanem a Sandlander Hungary Kft Kft (a továbbiakban SANDLANDER) tevékenységéből eredő sajátos, speciális erkölcsi és etikai elvárások összessége.

2.2 A Kódexben leírt magatartási szabályok hatálya kiterjed a SANDLANDER minden egyes - teljes, vagy részmunkaidőben, próbaidőre, vagy végleges jelleggel, nyugdíjas, vagy tényleges formában foglalkoztatott - munkavállalójára, függetlenül attól, hogy a társaság mely szervezeténél és milyen munkakörben dolgozik. Az Etikai és Viselkedési Kódex megismerése és önkéntes betartásának vállalása új munkaviszony létesítésénél kötelező alkalmazási feltétel, a munkaszerződés része. A már munkaviszonyban állóknál a munkavállaló köteles írásban nyilatkozni, hogy a Kódex szabályait megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Kódexben megfogalmazott magatartási-, viselkedési normák és elvárások megsértése szankciókat, súlyos esetekben és végső fokon a munkaviszony megszüntetését vonja maga után.

2.3. A Kódexben rögzített és az érvényes jogi szabályozás eltérése esetén a jogszabályban rögzítetteket kell alkalmazni.


3. AZ ETIKAI ÉS VISELKEDÉSI KÓDEX ALAPELVEI

3.1 Szakszerűség és minőség a kereskedelemben és a szolgáltatásban: A SANDLANDER munkavállalói kötelesek munkakörükbe tartozó, vagy megbízás alapján végzett tevékenységüket szakszerűen, a lehető legjobb tudásuk szerint folytatni.

3.2. Az együttműködés: A SANDLANDER alapvető érdeke, hogy munkavállalóinak magatartását elsőlegesen az együttműködés jellemezze. A társaság minden munkavállalójának magatartását külső és belső kapcsolatokban egyaránt a kölcsönös tisztelet és a korrekt érdekegyeztetés határozza meg.

3.3. Méltányosság és lojalitás: A társaság elismeri a munkavállalók egyéni érdekeit és rendelkezésére álló eszközeivel támogatja munkavállalóinak egyéni törekvéseit, amennyiben azokhoz megfelelő eszközökkel bír és a törekvések nem ellentétesek a SANDLANDER érdekeivel. Minden munkavállaló munkája ellátása során köteles a társasággal szemben lojális és az üzleti erkölcsnek megfelelő magatartást tanúsítani, a munkakörébe tartozó és a rábízott feladatokat képességeinek teljes kifejtésével, a SANDLANDER érdekeinek messzemenő figyelembevételével ellátni.

3.4 A folyamatos fejlődés és fejlesztés: A társaság és valamennyi munkavállalójának közös érdeke, hogy munkavállalók személyes képességeiket, a társaság pedig a gazdasági, a technológiai és a műszaki erőforrásokat tudatosan, folyamatosan fejlessze.

3.5 A törvényesség: A társaság minden munkavállalója köteles a mindenkori, hatályos jogi szabályokat, a társaságnál érvényben lévő szabályzatokat, utasításokat megtartani és tevékenysége során azokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, következetesen érvényesíteni.

„A törvények és a jogrendszer tiszteletben tartása vállalatunk számára alapvető elv. Minden munkatársnak tartania kell magát annak a jogrendszernek törvényeihez és szabályaihoz, amelynek keretében tevékenykedik. Minden körülmények között el kell kerülni a törvények megsértését, különös tekintettel a szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel vagy bírsággal sújtható esetekre. Függetlenül a törvény által előirányzott szankcióktól a törvényszegő munkatársakra fegyelmi felelősségre vonás is vár, mert megsértették munkaköri kötelességüket.”

3.6 Nyíltak és becsületesek vagyunk és álljuk vállalt felelősségünket. Megbízható partnerek vagyunk, akik nem ígérnek olyat, amit nem tudnak megtartani. Ezek az alapelvek érvényesek mind a belső együttműködésre, mind a külső partnerekkel szembeni magatartásra.


4. AZ ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

4.1 A munkaviszonyra és a munkavégzésre vonatkozó szabályok

4.1.1 A SANDLANDER minden munkavállalójának közös érdeke a társaság hatékony működése, ezért minden munkavállaló köteles a társaság és a munkavállalói közösség írott és íratlan szabályait megismerni, azokat betartani, tevékenységével a társaság kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét elősegíteni.

4.1.2 A SANDLANDER. vezető testületének érdeke, hogy a társaság munkavállalóinak szakmai
színvonalát, speciális ismeretek megszerzésének lehetőségét úgy alakítsa, változtassa, hogy az megfeleljen a változó munkahelyi szervezetnek és követelményrendszernek. A munkakör követelményei és az azt betöltő munkavállaló képzettsége, képessége és rátermettsége között összhang, megfelelés alakuljon ki. Munkaviszony létesítése a munkavállaló végzettségének, referenciájának, képességének, készségének, gyakorlati jártasságának, személyiségjegyeinek és a társaság érdekeinek mérlegelésével jöhet létre. A munkaviszony megszüntetése öregségi nyugdíjazás, vagy objektív körülmény alapján, ezen kívül a munkavállaló és a társaság érdekének, helyzetének mérlegelésével történhet.

4.1.3 A SANDLANDER-nél senki nem élvezhet előnyt, nem szenvedhet hátrányt neme, kora, származása, faji, nemzetiségi, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása, vagy testi fogyatékossága miatt, kivéve a vonatkozó rendelkezések korlátozásait.

„Tiszteletben tartjuk minden egyén emberi méltóságát, magánszférájának titkosságát és személyes jogait. Különböző nemzetiségű, kultúrájú, vallású és bőrszínű nőkkel és férfiakkal dolgozunk együtt. Nem tűrünk el semmiféle személyi diszkriminációt, zaklatást vagy sértést, legyen az szexuális vagy más személyes természetű.”

4.1.4. A munkatársak tevékenységük során magatartásukkal nem veszélyeztethetik önmaguk, társaik és utasaik egészségét, testi épségét, biztonságát és az ellátandó feladatok elvégzését.

4.1.5 Az egészségügyi és munkavédelmi rendszabályok, a technológiai fegyelem és a munkavégzésre vonatkozó egyéb szabályok megtartásával minden munkavállalónak törekednie kell az egészségkárosodások megelőzésére, a környezeti ártalmak, szennyezések elkerülésére.

4.2. Az együttműködés

4.2.1 A társaság szervezetei és munkavállalói a SANDLANDER céljainak megvalósítása, illetőleg a munkavégzésből adódó közös feladatok ellátása érdekében kötelesek együttműködni.

4.2.2 Az együttműködés alapja a társaságon belül a közös problémák megoldása érdekében megvalósuló nyílt párbeszéd.

4.2.3 A SANDLANDER vezetése rendszeresen, minden munkavállaló számára érthetően ismerteti a társaság céljait, üzleti tervét, eredményeit és a várható eredményeket, a végrehajtandó feladatokat.

4.2.4. A munkavállaló egyéni értékelése során vizsgálni kell az érintett személy együttműködési készségét és a társaság céljainak figyelembevételét.

4.2.5. Vélt, vagy valós sérelmek orvoslásakor a probléma megnyugtató, tartós megoldására kell törekedni.

4.2.6. A munkatárs, vagy vezető teljesítményével szembeni elégedetlenséget és bírálatot nyíltan, kulturált hangnemben, a diszkréció és a személyiség védelmének szem előtt tartásával kell az érintett személynek elmondani.

4.2.7. A SANDLANDER csak olyan partnerekkel létesít, illetve tart fenn kapcsolatot, akik az üzleti tisztesség szabályai szerint működnek.

4.3. A társaság hírneve, bizalmas információk és üzleti titkok

4.3.1 A SANDLANDER munkavállalói munkahelyükön kívül - különösen nyilvános helyen - sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét.

4.3.2 Minden munkatársunknak erkölcsi kötelessége erkölcsi értékeink, szakmai tapasztalataink védelme és a társaság jó hírnevének erősítése.

4.3.3 A társaság munkatársa külföldön éppúgy köteles a fogadó ország törvényeit, írott és íratlan szabályait megtartani, akár a SANDLANDER képviselőjeként, akár más céllal tartózkodik ott, mint Magyarországon.

4.3.4 Minden munkavállaló köteles a társaság szakterületeinél bizalmasnak, vagy titkosnak minősített információt annak megfelelően kezelni. Ennek keretében különösen tilos:

a./ A társaság jó hírnevét, hitelképességét sértő, vagy veszélyeztető tények állítása, híresztelése, ilyen jellegű nyilatkozatok tétele a médiában, vagy erre utaló magatartás tanúsítása.
b./ A társaság tevékenységére vonatkozó bármely, nem nyilvánosságra szánt adat harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.
c./ A társaságnál szerzett ismereteknek, üzleti kapcsolatoknak bármilyen formában, a társaság érdekeivel szemben álló felhasználása, ezeknek illetéktelen, harmadik személy részére történő kiszolgáltatása.

„A társaság által alkalmazott, CRM és más adatbázist magukban foglaló számítógépes programokhoz, fájlokhoz és az Internethez való hozzáférés, a világméretű elektronikus információcsere és dialógus, az elektronikus üzleti tranzakciók, mindezek létfontosságú feltételei valamennyiünk hatékonyságának, továbbá egész üzleti tevékenységünk sikerének. Az elektronikus kommunikáció előnyei azonban együtt járnak a személyiségi jogok védelmének és az adatbiztonságnak kockázataival. Az ezekkel a veszélyekkel kapcsolatos előrelátás és elővigyázatosság fontos alkotóelemét képezi az információtechnikai irányításnak, a vezetői tevékenységnek, továbbá minden egyes személy magatartásának is.

Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni, feldolgozni vagy felhasználni, amennyiben erre előre meghatározott, világos és jogszerű célokból van szükség. Magas színvonalat kell biztosítani mind az adatminőség, mind az illetéktelen hozzáférés elleni hatékony műszaki védelem tekintetében. Az adatok felhasználásának átláthatónak kell lenni az érintettek számára; garantálni kell jogaikat a tájékozódásra és a helyesbítésre és – ha ez releváns – a tiltakozásra, a zárolásra és a törlésre is”

4.3.5 A társaság érdekeinek védelmében minden, a társaságot érintő, nyilvánosságra szánt anyagot (publikációt, előadás szövegét, stb.) a szakterület igazgatói szintű vezetőjével jóvá kell hagyatni, még a közlésre való átadás előtt, különösen akkor, ha az anyag név szerint említi a SANDLANDER-t, vagy a társaság szolgáltatásait, tevékenységét. A nyilvánosságra szánt anyagot előzetes felhatalmazás szerint az igazgatói szintű vezető által kijelölt személy(ek) is jogosultak jóváhagyni.

4.4 A folyamatos fejlődés és fejlesztés igénye

4.4.1 Minden munkavállaló köteles személyes képességeit a mindenkori társadalmi, társasági és szakmai elvárásoknak megfelelően folyamatosan fejleszteni.

4.4.2 Közös érdekünk, hogy a társaság munkatársai ötleteikkel, elgondolásaikkal folyamatosan javítsák a társaság eredményességét.

4.4.3 A társaság lehetőségeihez mérten anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatja a SANDLANDER stratégiai céljainak megfelelő fejlesztéseket és képzéseket, függetlenül attól, hogy azok egyéni, közösségi, vagy vezetői kezdeményezésre indultak el.

4.4.4 Összeférhetetlenségnek minősül minden olyan vállalkozási jellegű tevékenység, illetve munkavégzés, amely akár a fő-, mellék- vagy másodállásban a társaság anyagi (üzleti) és erkölcsi érdekeit sértheti, a társaság jó hírét csorbíthatja. A munkaidő és a társasági munka terhére más munka nem végezhető.

Akinek szándékában áll további munkaviszonyt, ill. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, előzetesen írásban tájékoztatnia kell közvetlen felettesét. Az ilyen tevékenységre szóló engedély megtagadható, ha az a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné, így pl. a munkateljesítmény csökkenéséhez vezet, ellentétben áll a munkatárs vállalaton belüli kötelezettségeivel vagy érdekkonfliktus fellépésének veszélyét hordozza magában.

„Az létesítményben található készülékek és berendezések (például telefonok, másológépek, személyi számítógépek, Internet/Intranet, gépek, szerszámok) csak a vállalat céljaira használhatók. Kivételekről és térítésről – ha erre mód van – helyi szinten lehet megegyezni. ”

4.5 A politikai, közéleti tevékenység

4.5.1 A SANDLANDER semmiféle kifizetést nem eszközöl politikai pártok és politikai szervezetek, illetve azok képviselői részére.

4.5.2 A társaság munkatársai tiszteletben tartják egymás világnézetét, politikai meggyőződését és munkaidőben semmilyen eszközzel nem befolyásolják egymás politikai nézetét.

4.5.3 A SANDLANDER munkavállalóinak munkahelyen és munkaidőn kívül - állampolgári jogon - kifejtett közéleti tevékenységét a társaság nem gátolja.

5. TÁRSASÁGI KULTÚRÁNK ALAPPILLÉREI

A társasági kultúra nem elhanyagolható részét képezi a frontemberek viselkedése, konfliktushelyzetekben való megnyilvánulása. Társaságunk tevékenységéhez kapcsolódóan - szélesebb értelemben - frontembereknek tekinthetők mindazok, akik mindennapi munkájuk során az ügyfelekkel, döntéshozókkal, véleményformálókkal, stb. kapcsolatba kerülnek, akiknek viselkedése és a szűkebb-tágabb nyilvánosság előtti tettei alapján minősítik cégünket.

5.1 Kik alkotják a frontemberek körét? A társaságról alkotott véleményt elsősorban a gazdasági vezetők, az értékesítésben, a frontline valamennyi érintett munkakörben foglalkoztatottak és minden olyan munkatársunk befolyásolja (irodai, ügyviteli, fizikai stb.), aki társaságunkat valamilyen módon (pl.: céges feliratú munka / egyenruhában történő munkavégzés során) képviseli.

Munkakörök szerinti felbontásban frontembereknek a következők tekinthetők.

5.1.1 Általában minden területen a vezetők, a FOM, az étterem munkatársai, a HK alkalmazottak, a SANDLANDER csoporthoz tartozó szállodák szolgáltatóegységeinél foglalkoztatott azon munkatársak, akik ügyfeleinkkel napi szinten kapcsolatba kerülnek.

6. MEGJELENÉSI KÖVETELMÉNYEK

6.1 A munkatársak feleljenek meg az alapvető higiénés elvárásoknak: tisztaság (kéz, köröm, haj, ruházat, cipő stb.) külsejük ápolt legyen (rendezett haj és szakáll, vagy borotváltság, stb.).

6.2 Öltözködési szabályok
A frontemberek a társaságot képviselik munkájuk során, öltözködésük, általános megjelenésük nagyban befolyásolja a társaságról kialakított képet. Az ápolt, rendezett külső, a társaságot reprezentáló ruházat jó véleményt és bizalmat alakít ki.

7. A VEZETŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ETIKAI ÉS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

Az Etikai és Viselkedési Kódex értelmezése szempontjából vezetőnek minősül az a személy, aki munkaköre ellátása során más személy, vagy személyek tevékenységét irányítja, függetlenül attól, hogy munkáltatói jogokkal rendelkezik-e, vagy sem.

A vezető a ráruházott hatalomnál fogva befolyásolási, döntési lehetőséggel rendelkezik más személyek tevékenysége, munkája felett, ezzel az átlagosnál nagyobb mértékben befolyásolja az érintett szervezet és a társaság eredményességét, megítélését. Kívánatos cél, hogy a SANDLANDER vezetőinek irányító tevékenységét a bizalom, együttműködés, törvényesség és a munkatársak megbecsülése jellemezze. A vezető köteles személyi képességeit, szakmai és vezetői ismereteit folyamatosan bővíteni, az elvégzendő feladatok és a társaság céljainak, érdekeinek megfelelően.

7.1. A vezető hatáskörében meghatározott jogosítványokkal, döntési lehetőségekkel, tehát hatalommal rendelkezik, ezért számára az általános szabályokon túl a vezetőktől elvárt szigorúbb normák betartása is kötelező.

7.2. A vezetőnek elemi kötelessége olyan magatartást tanúsítani, amellyel példaképül szolgál a társaság valamennyi alkalmazottjának, miközben tevékenysége tükrözi a társaság iránti nagyfokú lojalitását.

„Minden vezető felelősséggel tartozik a rábízott munkatársakért. Minden vezetőnek példamutató személyes viselkedéssel, teljesítménnyel, nyíltsággal és szociális rátermettséggel kell kivívnia munkatársainak megbecsülését. Világos, igényes és megvalósítható célokat kell kitűznie, bizalmon alapuló vezetést kell megvalósítania, és a lehető legnagyobb egyéni felelősséget és mozgásteret kell hagynia a munkatársak részére. Minden vezető legyen emellett elérhető is, ha a munkatársak szakmai vagy személyes problémát kívánnak megbeszélni velük.”

Minden vezetőnek teljesítenie kell szervezési és felügyeleti kötelezettségeit. Minden vezető kötelessége gondoskodni arról, hogy ne történjék törvénysértés felelősségi körén belül, amelyet megfelelő ellenőrzés megelőzhetett vagy megnehezíthetett volna. A vezető felelőssége akkor is megmarad, ha bizonyos feladatokat átruház másokra.

Konkrétan a következőket kell betartani:

- A vezetőnek gondosan kell kiválasztania munkatársait személyes és szakmai képességeik alapján. A kellő gondosság gyakorlásának kötelessége arányosan nő a munkatársra rábízott feladat fontosságával (a kiválasztás feladata).
- A vezetőnek pontos, teljes és kötelező módon kell megfogalmaznia a munkatárs kötelezettségeit, különös tekintettel a törvényi rendelkezések betartására (az utasítás feladata).
- A vezetőnek gondoskodnia kell a törvényi rendelkezések betartásának folyamatos figyelemmel kíséréséről (ellenőrzési feladat)
- A vezetőnek világosan a munkatársak tudomására kell hoznia, hogy a törvények megsértése elítélendő, és annak munkajogi következményei lesznek.

7.3. A vezető nem élhet vissza hatalmával, vezetői jogosítványait nem használhatja fel önös céljainak, személyes, munkakörével összefüggésbe nem hozható érdekeinek megvalósítására, jogtalan előny szerzésére.

„Egyetlen munkatárs sem használhatja beosztását arra, hogy előnyöket követeljen, elfogadjon, megszerezzen vagy ilyesmit ígérjenek neki. Ez nem vonatkozik jelentéktelen értékű alkalmi ajándékokra, de bármely más ajándékot vissza kell utasítani, vagy vissza kell küldeni.”

7.4. A vezető saját tevékenységén túl felelős a beosztott munkatársak munkavégzéséért, eredményességéért, a munkavégzés feltételeinek biztosításáért és a munkatársak szakmai fejlesztéséért.

7.5. A vezető a feladatok meghatározása, elvégzése és ellenőrzése során nem sértheti meg munkatársainak személyiségi jogait, nem kényszerítheti őket olyan tevékenység elvégzésére, amely testi épségüket, egészségüket közvetve, vagy közvetlenül veszélyezteti.

7.6 A vezető köteles munkatársainak személyes jellegű, a munkavégzéssel, annak hatékonyságával, minőségével összefüggésbe hozható problémáit meghallgatni, és a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével azok megoldásában aktív segítséget nyújtani, továbbá programot készíteni a dolgozó továbbfejlődése érdekében.

7.7 A vezetőnek nyilvánosság előtt tartózkodnia kell vezetőtársai, felettesei tevékenységének bírálatától, különösen az érintett távollétében. Amennyiben a vezető elégedetlen valamely kollégája, vagy felettese döntésével, munkájával, véleményét az érintett jelenlétében, szűk körben, kulturált hangnemben tegye meg.

7.8 A vezetőnek törekednie kell arra, hogy munkatársait teljesítményük, az előre meghatározott feltételek, célok és a megvalósítás körülményeinek mérlegelése alapján értékelje. A vezető különös súllyal értékelje a munkavégzéshez való pozitív viszonyulást, a kiemelkedő teljesítményeket, az ésszerű újítási kezdeményezéseket, a munkatársak önképzési ambícióit.

7.9 A vezető mindig tegye szóvá, szükség esetén szankcionálja a munkavégzés során elkövetett hibákat, gyenge teljesítményeket, az érvényes szabályok megsértését, de a szankció mindig álljon arányban az okozott kárral, az előidézett veszélyhelyzettel, az előfordulás gyakoriságával és vegye figyelembe a büntetés várható hatását.

7.10 A SANDLANDER. vezetői kötelesek betartani a társaságnál alkalmazott könyvviteli, munkajogi és egyéb szabályokat, az általános üzleti etika szellemének és a társaság Etikai és Viselkedési Kódexében foglaltaknak megfelelően.


8. AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

8.1 Etikai vétséget az követ el, aki az Etikai és Viselkedési Kódexben rögzített normákat, szabályokat megsérti, vagy súlyosan vét az általános együttműködési szabályok, emberi normák ellen.

8.2 Az etikai vétséget elkövetővel szemben a munkáltatói jogkörrel felruházott vezető jár el.

8.3 Etikai eljárás indulhat névvel ellátott írásos bejelentés nyomán.

8.4 Amennyiben az etikai eljárás során az érintett csoport, vagy személy vétlensége beigazolódott, úgy SANDLANDER-nek lehetőségében áll elégtételről gondoskodni. Az elégtétel módját, formáját az eset egyedi mérlegelése alapján a SANDLANDER határozza meg.

8.5 Az Etikai és Viselkedési Kódex minden munkavállaló számára, hozzáférhető. A benne foglaltak megismerése a társaság minden alkalmazottja számára kötelező.

visszahívást/kapcsolatfelvételt kérek