Sandlander Hungary | 2376 Hernád, Köztársaság út 98. | +36 29 574 760 | info@sandlander.com | sandlander.com
Tökéletesség a szenvedélyünk

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Sandlander Hungary Kft. (2376, Hernád, Köztársaság út 98.) a 2376, Hernád, Köztársaság út 98. alatt található telephelyünkön elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtetünk. A műhely elektronikus megfigyelőrendszereit a Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: az ügyfeleink kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A Sandlander Hungary Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma:

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a biztonsági szolgálat helyiségében található szerver 3 munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Sandlander Management Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a cég igazgatója.,helyettese vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a műhely mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Sandlander Hungary Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Sandlander Hungary Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Sandlander Hungary Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Sandlander Hungary Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja

A telephely udvarának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a telephelyen elhelyezett autók vagyonvédelme.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Bejárati kapu (1. monitoron)
Udvari beálló (1. monitoron)
Udvari parkoló (1. monitoron)
Nagyraktár bejárata (1. monitoron)
Hátsó parkoló (1. monitoron)

II. A kamerák második csoportja

A telephely külső bejáratait, és a nyitva álló tereket figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a telephely vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a telephely bejáratainak, és közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a telephely közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Nagyraktár bejárata (2. monitoron)
Kisraktár területe (2. monitoron)
„Kamionos” műhely területe(2. monitoron)
Műhely és lakatos részleg területe(2. monitoron)
Műhely középső területe(2. monitoron)

III. A kamerák harmadik csoportja

A műhelyet és a telephely mindenki számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a telephely vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a telephelynek, annak bejáratainak, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a telephely közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.
A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Műhely hátsó területe (3. monitoron)
„Motoros” műhely területe (3. monitoron)

visszahívást/kapcsolatfelvételt kérek